تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 | 0:24 | نویسنده : سوگندتاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 | 0:17 | نویسنده : سوگند

نه نرو ، صبر کن ، قرارمان این نبود ، باید سکه بیاندازیم

اگر شیر آمد تردید نکن که دوستت دارم

اگر خط آمد مطمئن باش که دوستت دارم

صبر کن سکه بیاندازیم ، اگر دوستت نداشتم آن وقت برو . . ...تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 | 0:12 | نویسنده : سوگند

از شروع نفسهای حضرت آدم تا پایان نفسهای آخرین آدم دوستت دارم

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم

زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . . ...